Korupcija, pravosuđe i evropska integracija Srbije

DIGITAL CAMERA

Na zasedanju 29. marta 2012. godine Evropski parlament je usvojio rezoluciju (2011/2886(RSP)) o procesu evropske integracije Srbije.

LINK

U ovom dokumentu značajan deo teksta (tačke 11.-19.) se odnosi na odnos  Srbije prema procesuiranju korupcije, na problem u vezi sa privatizacijom, javnim nabavkama i procesom reizibora sudija. Evropski parlament predlaže neophodne korake u ovim oblastima, a kao posebno značajnu stvar ističe neophodne izmene krivičnog zakonodavstva u delu koji reguliše koruptivna krivična dela.

U tački 11. ističe se da je borba prortiv korupcije i organizovanog kriminala od izuzetnog značaja za vladavinu prava u zemlji i pozdravlja se nedavno usvajanje nekoliko zakona koji regulišu borbu protiv korupcije, a srpske vlasti se ohrabruju da se fokusiraju na efektivno sprovođenje ovih zakona , ali se u isto vreme izražava zabrinutost zbog nesprovođenja ovih zakona i povećanog  uticaja izvršne vlasti na rad nezavisnih institucija i medija. Dalje se ističe da se pozicija Srbije na Indeksu percepcije korupcije[1] nije poboljšala u prethodne tri godine, naglašava se da je za suzbijanje korupcije neophodna ne samo deklarativna već istinska politička volja a vlasti se ohrabruju da ojačaju vodeću ulogu u suzbijanju korupcije. Između ostalog zahtevaju se pouzdani podaci o procesuiranju slučajeva sistemske korupcije i sprovođenje adekvatnog sistema zaštite “uzbunjivača”. Podvlači posebna zabrinutost za korupciju u zdravstvenom sistemu i urgira da vlasti ozbiljno uzimaju u obzir nalaze  Saveta za borbu protiv korupcije i Agencije za borbu protiv korupcije o slčučajevima “visoke” i sistemske korupcije, kao i da se ovim ovim telima osiguraju adekvatni finansijski i administrativni resursi kako bi mogla da značajnije doprinesu sprovođenju antikorupcijske strategije.

U tački 12. se ističe zabrinutost po pitanju Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama za koji se smatra da nije usklađen sa Strategijom Vlade Srbije o razvoju javnih nabavki i u tom smislu se nalaže Vladi Srbije da omogući raspravu o ovom nacrtu zakona kako bi se rešenja uskladila sa zvaničnom strategijom Vlade o javnim nabavkama i međunarodnim standardima. Podvlači se da izmene zakona ne treba da oslabe telo koje ima mandat da nadgleda sprovođenje javnih nabavki jer je ova oblast identifikovana kao jedan od najznačajnijih izvora sistemske korupcije u zemlji.

U tački 13. skreće se pažnja Srbiji na brojne prijavljene nepravilnosti u oblastima privatizacije i javniih nabavki i poziva se na aktivnije zalaganje kako bi se nadzornim telima omogućila detaljana istraga i bili “sprovedeni pravdi”. U tom smislu se skreće pažnja na izuzetan značaj sačinjavanja detaljne i kompletne evidencije o javnoj svojini kako bi se stvorilo pouzdano i predvidivo poslovno okruženje.

Dalje se, u tački 16. naglašava značaj sprovođenja reforme sudskog i tužilačkog sektora i reorganizacija sistema kako bi se unapredila efikasnost i rešili nagomilani predmeti u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Evropski parlament poziva Vladu Republike Srbije da poveća napore da osigura nezavisnost i profesionalnost dva navedena sektora, koja treba da prođu duboke i široke reforme i ističe da su razvoj nepolitičkog sudstva i podela vlasti           suštinski elementi reforme pravosudnog sistema.

U tački 17 izražava se žal zbog manjka transparentnosti i brojnih nedostataka i grešaka u sprovedenom reizboru sudija i tužioca, kao i u žalbenim postupcima iniciranih od sudija koji nisu reizabrani, uključujući povrede postupka i standarda i uticaj koji ovi nedostaci mogu imati na nezavisnost sudstva, podelu vlasti i vladavinu prava kao i na pravo na nepristrasan tretman svih članova sudstva, uključujući one koji su dobili otkaze. U tom cilju pozivaju se nadležne vlasti da osiguraju da Visoki savet sudstva deluje transparentno, nezavisno i u svojim punim kapacitetima primenjujući konzistentne i čvrste kriterijume jasno utvrđene zakonom i bez bilo kakvih spoljnih pritisaka. Ističe se potreba za uspostavljanjem sistema procene učinka sudija kako bi se osigurao kontinuirani kvalitet sudstva nakon završetka postupka reizbora.

U tački 18. Evropski parlament ističe ozbiljnu zabrinutost zbog ponovljenih pritužbi na pogrešnu primenu člana 359 Krivičnog zakonika koji propisuje krivično delo Zloupotrebe službenog položaja, uz navode o raširenoj praksi neopravdane bolokade privatne i imovine preduzeća. Podvlači se da ove tvrdnje podrivaju poverenje u vladavinu prava u zemlji, a nadležne vlasti se pozivaju da brzo nastave sa izmenama Krivičnog zakonika kako bi osigurali njegovu usklađenost sa evropskim standardima i neodložno okončali podizanje optužbi za zloupotrebu službenog položaja kada se radi o privatnim preduzećima i preduzećima u većinskom privatnom vlasništvu i prekinuli krivične postupke koji su u toku. Naglašava se, da bi u slučajevima optuženja za povredu člana 359, kada postoji sumnja da je period određen za pritvor ili za blokadu sredstava nesrazmeran navodno počinjenom delu, okrivljeni trebalo da imaju pravo na neodložnu reviziju postupka i pravo da zahtevaju povraćaj privatne imovine i pravičnu nadoknadu.

Konačno, u tački 19. pozivaju se srpske vlasti da revidiraju postupke spornih privatizacija i prodaje 24 preduzeća, s obzirom da je Evropska komisija izrazila ozbiljne sumnje u njihovu zakonitost uključujući one koje se odnose na “Sartid”, “Jugoremediju”, “Mobtel”, “C market”, “ATP Vojvodina” i da se neodložno skine oznaka tajnosti sa dokumenata  donetih u postupcima privatizacije i prodaje s obzirom da je ovo suprotno evropskim standardima. U ovom smislu izuzetno je važno sačinjavanje detaljne i kompletne evidencije o javnoj svojini kako bi se obezbedilo sigurno i predvidivo poslovno okruženje, osigurala restitucija privatne svojine i sprečila ilegalna akvizicija javnih sredstava vođena privatnim interesima.

by Nikola Grujić


[1] Istraživanje koje na godišnjem nivou sprovodi vodeća svetska organizacija civilnog društva za borbu protiv korupcije Transparency International

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>