A.D. “Tigar”

K_181-14

Broj predmeta: K 181/14

Krivično delo: zloupotreba položaja odgovornog lica (član 234, stav 3 i član 61, u vezi sa stavom 1,4 i 5 Krivičnog Zakonika RS)
Nadležni sud: Viši sud u Nišu
Okrivljeni: D.N. i P.Ž.

Zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršeno krivično delo zloupotrebe službenog položaja, Više javno tužilaštvo u Nišu, podiglo je optužnicu protiv osumnjičenog D.N. iz Pirota. U optužnom aktu se navodi da je okrivljeni u svojstvu generalnog direktora A.D. “Tigar” u Pirotu, iskorišćavanjem svog položaja i ovlašćenja, pribavio sebi i drugim fizičkim licima, kao i pravnom licu P.D. “Projektinova” d.o.o. iz Beograda, protivpravnu imovinsku korist.
Okrivljenom D.N. se stavlja na teret iznos od ukupno 79.081.536,00 dinara. Tužilaštvo navodi da je optuženi, sebi lično, prisvojio protivpravnu imovinsku korist od 6.730.179,00 dinara, zatim pravnom licu “Projektinova” na ime provizije iznos od 4.337.751,86 dinara. Istovremeno, optužnicom se tvrdi i da je D.N. naneo štetu pravnom licu A.D. “Tigar” u vrednosti od 104.373.916,83 dinara. Takođe, u izvršenju ovog krivičnog dela, prema navodima optužnice, okrivljenom je sa umišljajem pomagao i saokrivljeni P.Ž., kao vlasnik i direktor P.D. “Projektinova” iz Beograda.

Više javno tužilaštvo navodi da je P.Ž. u periodu od 2003. do 2005. godine, odobrio isplate na ime fiktivnih naknada za autorska dela, preko dobavljača “Pronalazaštvo” d.o.o. iz Beograda, čiji je saokrivljeni osnivač i direktor, a zatim preko “Projektinova”, kao pravnog sledbenika gorepomenutog pravnog lica u periodu od 2007. do 2011. godine, da je takođe odobravao isplate po zaključenim ugovorima po kojima je njegova firma zastupala grupu autora i obavezala se da pravnom licu A.D. “Tigar”, kao korisniku, ustupi pravo korišćenja autorskog dela, pod imenom: “Stručna ekspertiza iz oblasti menadžmenta i poslovi po osnovu inovacije, usavršavanja i realizacije procesa rada”. Tužilaštvo naglašava i da zaključeni ugovori ove vrste nisu overavani pečatima A.D. “Tigar”, niti su zavedeni u delovodni protokol.

Sažetak pripremili:

Bratislava Ðorđević

Stefan Ubiparipović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>