Agencija za borbu protiv korupcije: Agencija upozorava na moguće koruptivne posledice odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju

IZVOR

Povodom obaveze da građani do 3. juna 2012. izaberu lekara primarne medicinske zaštite, uz pretnju gubitka prava na zdravstveno osiguranje u slučaju propuštanja ovog roka, Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje da se ovim odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju ugrožava Ustavom zagarantovano pravo na zdravstvenu zaštitu, jer se pružanje primarne zdravstvene zaštite uslovljava izborom lekara kao zakonskim uslovom za naknadnu overu zdravstvene knjižice.

Prema odredbama člana 142. stav 4. i člana 146. st. 4. i 5. navedenog zakona, osigurano lice koje ne izvrši izbor lekara u propisanom roku, ima pravo samo na pružanje hitne medicinske pomoći, čime se građanima kao korisnicima zdravstvenog osiguranja onemogućava da dobiju zdravstvene usluge koje su unapred plaćene kroz doprinose. Osim toga, praksa pojedinih poslodavaca da od zaposlenih zahtevaju dostavljanje potvrde o izboru lekara, pa čak i o otvaranju zdravstvenog kartona, koja je posledica različitog tumačenja zakona, dovodi do još veće diskriminacije pojedinih kategorija građana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu.

Ovakvim odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju pravo na izabranog lekara se pretvara u zakonsku obavezu, odnosno uslov za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, uz utvrđeni rok koji ukida pravo na zdravstvenu zaštitu građanima koji ne izaberu lekara, čime se povređuje ovo Ustavom garantovano pravo. Ova povreda je tim opasnija jer je građanima istim zakonom propisana obaveza državnog zdravstvenog osiguranja, bez prava na izbor osiguravajuće organizacije. Agencija ukazuje da je svaka nesrazmera u obavezama koje država propisuje građanima odnosno svaka situacija u kojoj obim obaveza daleko prevazilazi cilj koji se želi postići potencijalno koruptivna oblast.

Istovremeno, davanjem ovlašćenja nadležnim organima da zdravstvenim osiguranicima ne pruže unapred plaćene zdravstvene usluge ukoliko ne izaberu lekara, povređuje se i načelo zaštite prava osiguranih lica i zaštite javnog interesa (propisano istim zakonom), kojim je predviđena pravedna dostupnost i što lakše ostvarivanje i zaštita prava građana iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Sa druge strane, odredbe navedenog zakona i pratećih propisa koje određuju proceduru izbora lekara za zdravstvene osiguranike ne pružaju dovoljno garancija u pogledu kontrole raspolaganja ličnim podacima osiguranika na različitim nivoima (fond, medicinska ustanova, poslodavac), čime se povređuju i odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima, kojima je propisano da se javne vlasti neće mešati u vršenje prava na poštovanje privatnog i porodičnog života.

Agencija takođe ukazuje da je u tom smislu i sprovođenje propisane procedure izbora lekara u domovima zdravlja potencijalno koruptivno, imajući u vidu da je velikom broju građana znatno otežano ispunjenje ove obaveze u zakonom propisanom roku, čime se ne doprinosi umanjenju percepcije korupcije u zdravstvu.

Agencija poziva Ministarstvo zdravlja i sve nadležne institucije da bez odlaganja preduzmu neophodne mere za otklanjanje ovakve povrede Ustavom garantovanog prava na zdravstvenu zaštitu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.