Birodi: Protiv zastarevanja dela korupcije u privatizaciji za naknadu štete oštećenih

Neophodno izvršiti promenu postojećeg zakonskog okvira kojim bi se predvidelo da dela korupcije u privatizaciji ne mogu zastarevati, kao i da oštećeni u privatizaciji zbog korupcije imaju pravo na nadoknadu štete

Za uspeh i integritet bilo koje vrste borbe protiv korupcije, pa i u privatizaciji, od presudnog značaja je postojanje na zakonu zasnovanih jasnih procedura koje će dovesti do kažnjivosti počinilaca koruptivnih dela i naknade štete svima onima koji su pretrpeli štetu zbog ukazivanja na korupciju ili  korupcije u privatizaciji koja je uticala na poslovanje preduzeća nakon privatizacije, stav je Biroa za društvena istraživanja (BIRODI). U suprotnom, borba protiv korupcije će se pretvoriti u politički marketing, „plašenje“ stare vlasti i priliku da se korupmpirani zaštite,odnosno susrešćemo se sa korupcijom borbe protiv korupcije u privatizaciji, preuzimanju ili stečaju preduzeća u društvenom vlasništvu i državnom (su)vlasništvu.

Posmatrajući privatizaciju kao proces koji ne rezultira samo promenom vlasničke strukture u privredi Srbije, već kao proces koji ima veliki značaj za razvoj preduzetničke ekonomije, tehnološkog razvoja, industrijske participacije i stvaranje klasno-slojne strukture koja će legitimisati razvoj demokratskog društva i vladavine prava, Biro za društvena istraživanja podržava sve inicijative koje za cilj imaju utvrđivanje, procesuiranje i sankcionisanje korupcije u privatizaciji.

Proces privatizacije je skoro završen. Najveći deo preduzeća koja su imala relevatan kapital (pre privatizacije, preuzimanja i stečaja) je promenio vlasnike. Obaveze iz privatizacionih ugovora su istekli. Srbija je prema još uvek važećoj Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije u obavezi da izvrši preispitivanje procesa privatizacije, što uz najave istraga privatizacija na neki način uvode princip retroaktivnosti. Najava da će (samo) 24 privatizacije biti ispitane nije u saglasiju sa činjenicom da je 25% privatizacija poništeno.

Stvaranjem zakonskog okvira koji će retroaktivnost legalizovati je način da se spreči kampanjski pristup u istragama korupcije u privatizaciji, preuzimanju ili stečaju preduzeća u društvenom vlasništvu i državnom (su)vlasništvu što za posledicu može imati selektivni odabir kako slučajeva u kojima će se istrage vršiti, tako i tempa istraga.

Zato Biro za društvena istraživanja (BIRODI) apeluje da se donese zakon ili u postojeće zakone ugradi odredba da za dela korupcije privatizaciji, preuzimanju i stečaju preduzeća sa društvenim i državnim kapitalom uvede princip nezastarevanja dela korupcije. Takođe, mora se napraviti jasna specifikacija dela korupcije u privatizaciji, kao što su prodaja javnih informacija, zloupotrebe u procenama kapitala, zloupotrebe u kontroli privatizacionih ugovora itd.

Ovom prilikom želimo da podvučemo da istraga korupcije u privatizaciji, nije sama sebi svrha. Insistiranjem na njoj mi insistiramo na revidiranju rada pravosuđa. Ovo podvlačimo, jer samo sudske odluke kojima je ustanovljeno da je bilo korupcije u privatizaciji kokretnog preduzeća mogu biti pravni osnov da zaposleni pokrenu sudske procese po osnovu Građansko-pravne konvencije Saveta Evrope koja žrtvama korupcije garantuje naknadu štete zbog korupcije. Građansko-pravna konvencija je deo našeg zakonodavstva od 2006 godine. Na ovaj način bi smo dobili ne samo procesuiranje slučajeva korupcije i kažnjivost, već i mogućnost da žrtve korupcije podnesu zahteve za naknade štetu koju je pre svega proizvela država posredstvom Agencije za privatizaciju i ministarstava u čijoj nadležnosti u proteklo periodu je bila privatizacija.

Činjenica da se o naknadi štete žrtvama korupcije u privatizaciji ne govori i da nije deo “preispitivačkog paketa”, dovodi u pitanje stvarnu želju za borbom protiv korupcije u privatizaciji. Proces borbe protiv korupcije počinje sankcionisanjem korumpiranih, a završava se onog trenutka kada žrtve korupcije i borbe protiv korupcije dobiju adekvatnu na zakonu zasnovanu zaštitu i satisfakciju, čime država šalje jasnu poruku da je borba protiv korupcije vrednost sama po sebi.

U postizbornom periodu, kao u nekoliko navrata do sada pokretane su slične inicijative od strane novih vlasti, koje su obično bile u funkciji ili marketinga ili plašenja stare vlasti. Realizacijom ove inicijative, koja je oživotvorena u susednoj Hrvatskoj, stranke parlamentarne većine i stranke opozicije će na najbolji način pokazati spremnost  za stvarnu i održivu borbu protiv korupcije.

 

 

U Beogradu, 19.09.2012.godine

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.