Procesuiranje

Publikacija – Za efikasnije pravosuđe protiv korupcije

antikorupcija_web-1 Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM Vam predstavlja publikaciju "Za efikasnije pravosuđe protiv korupcije"
Opservaciju rada nosilaca pravosudnih funkcija i podsticanje bliže komunikacije i koordinisane akcije svih angažovanih subjekata u suzbijanju korupcije, videli smo kao prostor u kojem civilno društvo može da bude korektiv i partner pravosudnom i širem državnom mehanizmu u borbi protiv korupcije...

Ustav Republike Srbije

Na osnovu člana 133. stav 3. Ustava Republike Srbije i člana 25. Zakona o referendumu I narodnoj inicijativi ("Službeni glasnik RS", br. 48/94 i 11/98), Narodna skupština Republike Srbije, na Drugoj posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini, održanoj 8. novembra 2006. godine, donela je ODLUKU O PROGLAŠENJU USTAVA REPUBLIKE SRBIJE

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. list SRJ", br. 70/2001 i 68/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 - dr. zakon, 49/2007, 20/2009 - dr. zakon, 72/2009 i 76/2010) Deo prvi OPŠTE ODREDBE Glava I OSNOVNA NAČELA Član 1 (1) Ovaj zakonik utvrđuje pravila sa ciljem da niko nevin ne bude osuđen, a da se učiniocu krivičnog dela izrekne krivična sankcija pod uslovima koje predviđa krivični zakon i na osnovu zakonito sprovedenog postupka. (2) Pre donošenja pravnosnažne presude ili rešenja o kažnjavanju, okrivljeni može biti ograničen u svojoj slobodi i drugim pravima samo pod uslovima koje određuje ovaj zakonik.

Novine u ZKP

Novi Zakonik o krivičnom postupku, koji se nalazi na javnoj raspravi stručne javnosti, predviđa umesto dosadašnje sudske istrage takozvanu tužilačku istragu i uvodi značajne novine i izmene u krivično-procesno pravo Srbije, koje će ga učiniti bržim i efikasnijim. „Novine u zakoniku daju u ruke javnom tužiocu ono što je sada u rukama istražnog sudije, da bi se krivični postupak učinio što efikasnijim“, izjavio je Tanjugu član radne grupe za izradu Nacrta novog ZKP-a Goran Ilić. Pored toga, okrivljeni koji je ranije dobijao status svedoka saradnika i bivao oslobođen krivičnog gonjenja, prema novim rešenjima biće okrivljeni do kraja krivičnog postupka i moći će da mu se izrekne kazna isključivo prema sporazumu i nagodbi koje postigne sa tužilaštvom.

KRIVIČNI ZAKONIK

("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009 i 111/2009) OPŠTI DEO Glava prva OSNOVNE ODREDBE Nema krivičnog dela niti kazne bez zakona

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – NOVI

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011) Deo prvi OPŠTI DEO Glava I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakonika Član 1 Ovaj zakonik utvrđuje pravila ĉiji je cilj da niko nevin ne bude osuđen, a da se uĉiniocu kriviĉnog dela izrekne kriviĉna sankcija pod uslovima koje propisuje kriviĉni zakon, na osnovu zakonito i praviĉno sprovedenog postupka. Ovim zakonikom utvrđuju se i pravila o uslovnom otpustu, rehabilitaciji, prestanku mere bezbednosti i pravnih posledica osude, ostvarivanju prava lica neosnovano lišenog slobode i neosnovano osuđenog, oduzimanju imovinske koristi, rešavanju imovinskopravnog zahteva i izdavanju poternice i objave.

SAVET EVROPE-O DVADESET VODEĆIH PRINCIPA U BORBI PROTIV KORUPCIJE

SAVET EVROPE KOMITET MINISTARA REZOLUCIJA (97) 24 O DVADESET VODEĆIH PRINCIPA U BORBI PROTIV KORUPCIJE (Usvojeni od strane Komiteta ministara 6. novembra 1997. na 101. zasedanju Komiteta ministara) Komitet ministara, S obzirom na Deklaraciju usvojenu na Drugom samitu šefova država i vlada, koji je održan u Strazburu 10. i 11. oktobra 1997. i u skladu sa Akcionim planom, naročito sa sekcijom III, paragraf 2 »Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala»; Svesni činjenice da korupcija predstavlja ozbiljnu pretnju osnovnim principima i vrednostima Saveta Evrope, narušava poverenje gradjana u demokratiju, ugrožava vladavinu prava, predstavlja negaciju ljudskih prava i sprečava socijalni i ekonomski razvoj;