Izveštaj sa suđenja “Gradski centar za socijalni rad – Novi Beograd” – 10. jul 2018.

Br. predmeta: K-165/15
Nadležan sud: Viši sud u Beogradu
Podnosilac predmeta:  Više javno tužilaštvo u Beogradu
Predsednik veća: Violeta Jovanović
Krivično delo: Zloupotreba službenog položaja
Faza postupka: Glavni pretres

Okrivljeni: Gordana Radaković, Nadežda Sibinović Majstorović, Miroslava Jovanović, Trojana Radosavljević, Nada Graovan, Milina Janković, Mirjana Livada, Lidija Stojnić, Snježana Jović

Dana 10. jula 2018. godine održan je glavni pretres sa početkom u 09:30h u Višem sudu u Beogradu. Nakon što je utvrđeno da okrivljena Gordana Radaković nije prisutna, njen branilac je istakao da je dostavljen lekarski izveštaj. Okrivljena Trojana Radosavljević takođe nije prisutna, pri čemu nije dostavljena dokumentacija. Predsednica veća navela je da okrivljena nije prisustvovala ni na prošlom ročištu, te da je bilo neophodno dostavljanje dokumenacije bar do današnjeg glavnog pretresa.  Branilac okrivljene uložio je prigovor na vođenje glavnog pretresa od strane suda. Sud je donep rešenje da se postupak u odnosu na okrivljenu Radosavljević

Predmeti K-165/15 i K-387/18 su razdvajeni i glavni pretres se odlaže u odnosu na okrivljene Gordana Radaković, Trojana Radosavljević i Milina Janković za 13. septembar 2018. godine sa početkom u 09:30h u sudnici 13.

Sud je potom doneo rešenje da se glavni pretres održi.

Nakon što je utvrđeno da su lični podaci okrivljenih neizmenjeni, okrivljena Nadežda Majstorović je dala iskaz, potom su branilac, zamenik javnog tužioca i sudija postavljali pitanja na koja je okrivljena M.N. odgovarala. Ona je izjavila da želi da se izjasni, da razume optužnicu i da smatra da nije kriva. Posebno joj teško pada optužba da je ugrozila imovinu i ličnost štićenika i oštetila srodnike, jer ti isti srodnici se nisu odazvali Centru niti su hteli da preuzmu bilo kakvu obavezu.

Na dalje kroz postavljena joj pitanja ona govori da je od strane Centra raspoređivana na predmete i da nije bilo nikakvog podstrekivanja od strane drugih lica na izvršenje krivičnog dela. Tokom obavljanja dužnosti socijalnog radnika vodila se zakonima, podzakonskim aktima i pravilnicima, posebno Pravilnikom o organizaciji i Zakonom o bračnim i porodičnim odnosima. Napominjući da se ona brine o zaštiti ličnosti, a kolega pravnik o pravnim pitanjma. Na pitanje zamenika javnog tužioca zašto je razrešen dužnosti staratelj M.I. , okrivljena odgovara da ona kada je preuzela predmet on je bio razrešen. Iz spisa je pročitala da se nije starao o štićenici.

U pogledu pravne prirode ugovora o izdržavanju okrivljena tvrdi da je poznaje.. Na dodatno pitanje zamenika javnog tužioca šta dobija davalac izdržavanja u tom odnosu okrivljena odgovara da dobija nepokretnost i obaveze. Pre nego što je zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju nije bilo komunikacije sa srodnicima i da to nije praksa. Kao što nemaju obavezu da kontaktiraju sa nesavesnim srodnicima. Oni dobijaju informacije od Doma za stara i duševno obolela lica.

 Na pitanje kako došlo do ideje da se zaključi ugovor o doživotnom izdrzavanju sa okrivljenom Gordana Radakovićokrivljena Majstorović odgovara da je Radaković poznavala predmet te kada je štićenica zapalila stan ona odlazi u dom, pa je odlučila da zaključuje ugovor o zakupu sa Centrom za socijalni rad i tu zivi i danas. Posto se starala G.R. o štićeniku, a Centar za socijalni rad to pratio, ona je podnela zahtev i Centar joj je odgovorio.

Na pitanje zamenika tužioca iz tačke 2 optužnice kako je I.N zakljucio ugovor o zakupu pa o doživotnom izdržavanju okrivljena odgovara da je stan u vlasništvu vojne direkcije, I da su kontaktirali prvo njih i pošto oni nisu hteli zaključili su sa I.N.

I.N nije placao zakupninu jer je plaćao samo info-stan. Na pitanje zamenika tužioca kolika je zakupnina okrivljena odgovara da je pošto je stan ruiniran oslobođen zakupnine, ali mora da donese račune o ulaganju i račune od info-stana. Na pitanje da li su ova dva ugovora uvećala imovinu štićenika okrivljena odgovara da pre toga nije imala ništa, a otkupom je postala vlasnik stana.

Na pitanje predsednika veća da li je okrivljenoj bilo čudno da se sa dolaskom I.N sve se vrti oko stana, okrivljena odgovara da je to potpuno logično. Okrivljena dodaje da su posle 2002. “preko noći” uveli Pravilnik o visini zakupa stana.

Na pitanje da li je aktom ili zakonom zabranjeno da se zaključi ugovor o zakupu ili o doživotnom izdržzanju sa nekim ko radi u Centru za socijalni rad okrivljena odgovara da nije i da je sve obuhvaćeno Zakonom o starateljstvu. Na pitanje ko proverava njihov rad u centru okrivljena odgovara da oni sami proveravaju, tako što donesu zaključak koji se odobrava od strane  pravnika i dostavlja se direktoru koji može da prihvati i odbaci.

Na pitanje kako su u ovom slučaju doneli zaključak  pošto se se imovina uvećala, okrivljena odgovara da se nije uvećala već da se oštetila, jer je bilo dugova od strane bespravno useljenih lica.  Sve troskove je platio I.N.

Predsednica veća donela je rešenje da se glavni pretres odlaže za gore naveden datum.

Monitoring izvršile:

Milica Ćuk
Marina Aleksic
Tamara Miljus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.