Izveštaj sa suđenja „SIEPA“ – 22. jun 2018. godine

Broj predmeta: Kpo – 6/15
Nadležni sud: Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu
Krivično delo: Zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju (čl.359.st.3 u vezi sa st.1.KZ.čl.61.KZ)
Faza postupka: Glavni pretres (uvid u pismenu dokumentaciju, ispitivanje svedoka)
Predsednik veća: Svetlana Aleksić
Okrivljeni: Jasna Matić, Vesna Perić, Bojan Janković, Božidar Laganin

 

Dana 22. juna 2018 godine nastavljen je glavni pretres pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu protiv okrivljenih Jasne Matić, Vesne Perić, Bojana Jankovića i Božidara Laganina u vezi sa sudskim predmetom Kpo1 – 26/15 kojim se okrivljenima stavlja na teret da su izvršili zloupotrebu službenog položaja tako što su u periodu od 21. februara 2006. do 29. aprila 2013. zloupotrebom službenog položaja i ovlašćenja sebi i drugim licima pribavili imovinsku korist u iznosu od 88.746.865,00 dinara na ime naknade koja je isplaćivana izvršiocima posla po osnovu svih ugovora o autorskom delu koji su u navedenom periodu zaključeni  u SIEPA, na koje ugovore su isplaćeni troškovi poreza na prihode i pripadajući doprinosi u iznosu od 30.550.557,37 dinara a na štetu budžeta Republike Srbije.

Nakon konstatacije da su ispunjene sve procesne pretpostavke, veće donosi rešenje da se glavni pretres nastavi. Veće je donelo rešenje da se u skladu sa čl. 405 KZ izvrši uvid u pisane dokaze. Veće je konstatovalo da je razmotrilo predlog odbrane da se spisi koji se tiču okrivljenih Bojana Jankovića i Božidara Laganina izdvoje i donelo je rešenje o odbijanju predloga uz obrazloženje da su spisi u saglasnosti sa pribavljanjem dokaza. Nakon ovoga, veće donosi rešenje da se izvrši uvid u deo sudskih spisa. Nakon izvršenog uvida odbrana je istakla da je deo spisa (navodi u svesci) dopunjavan, slabo vidljiv, da se ne može tačno utvrditi u kom vremenu je nastao rokovnik (sveska), te predlaže veštačenje. TOK je istaknuto da je veštačenje bespredmetno jer je okrivljena Snežana Jovanović dala objašnjenje na ša se spisi odnose i nije ih osporila.

Nakon konstatacije da je izvođenje dokaza uvidom u spise izveden, veće je donosi rešenje da se izvrši uvid u rokovnike. Što se tiče prigovora da se ne može tačno utvrditi u kom vremenu je nastao rokovnik veće je konstatovalo da je vremenski momenat utvrđen na glavnom pretresu. Veće je nakon ovoga donelo rešenje da će se uvid u dokaze od 28 .i 29. juna 2016., 9. maja 2017, 29. Juna 2017, 24. oktobra 2017. nastaviti na nekom od narednih ročišta.

Nakon izvršenog uvida u isprave nastavljeno je sa ispitivanjem svedoka predloženih od strane TOK -a. Svedokinja Č. S. ispitivana je od strane veća u pogledu u pogledu ugovora koje je sastavljala u dogovoru sa Nadom Stojanović. Svedokinja je izjavila da je pristala da sačini jedan broj ugovora za izvesnu količinu novca, da se sa Nadom sastajala kod nje i da nikada nije ulazila u prostorije SIEPA-e. Svedokinja je izjavila da je verovala da je u pitanju nabavka sitnog kancelarijskog materijala. Veće je pedočilo svedokinji nekoliko ugovora o autorskom delu, ali je ona izjavila da nije sasvim sigurnada se na tim ugovorima nalazi njen potpis i da sumnja da je neko koristio njeno ime i prezime.

Svedokinji A.P. – K. ispitivana je od strane okrivljeni Janković Bojan postavio je nekoliko pitanja u vezi sa njihovom saradnjom i u pogledu baza podataka koje su korišćene u SIEPA i njenom pravnom nasledniku.[1] Svedokinja je izjavila da ostaje pri iskazu koji je dala 2014. godine, da je sa okrivljenim Bojanom Jankovićem provela nekoliko meseci u kancelariji, da je u to vreme pripremala brošure i da je bila upoznata sa radom SIEPA. Svedokinja je izjavila da je baza podataka koju sada koristi Razvojna agencija Srbije u osnovi ista kao i baza podataka iz 2011. koju je koristila SIEPA s tim što CRM baza podataka o dobavljačima nije ažurirana. Na pitanje okrivljenog da li su zaposleni SIEPA kreirali baze podataka, svedokinja je odgovorila da su baze postojale u periodu dok je ona radila, te pretpostavlja da jesu. Na pitanje predsednika veća da li su se u tom periodu zaključivali ugovori o autorskom delu, svedokinja je izjavila da joj o tome ništa nije poznato.

Svedok M. F. predložen od strane TOK ispitivan je od strane odbrane u pogledu prevoda ugovora o autorskim delima i u pogledu izvršavanja ugovora o autorskim delima. Svedok je izjavio da je radio na osnovu nekoliko ugovora kojima je bio angažovan za prevod, te da je osim prevoda radio na organizaciji na štandovima i davao podršku investitorima.  Nakon predočavanja ugovora o autorskom delu zaključenog 1. jula 2010, svedok je potvrdio da je to njegov potpis i da je sve ugovore koje je potpisivao i izvršavao.  Na pitanje odbrane koje je ugovore prevodio, svedok je izjavio da su to u glavnom bili ugovori koji se odnose na promet robe.

Sledeće zasedanje na glavnom pretresu zakazano je za 13. septembar 2018. u 14:30 h.

Monitoring izvršili:

Marko Ristić
Nikola Aleksić
Zarije Kocić

[1]RazvojnaagencijaSrbije (RAS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.