Izveštaj sa suđenja „TE KOLUBARA“ – 25. jun 2018

Broj predmeta: K – 52/2015
Nadležni sud:  Viši sud u Beogradu
Krivično delo: Zloupotreba položaja odgovornog lica (čl. 234. st. 3 u vezi sa st 1. KZ u pomaganju u vezi sa čl. 35 KZ), u sticaju sa krivičnim delom Falsifikovanje isprave (čl 355. st. 1. i 2. KZ)

Faza postupka: Glavni pretres (ispitivanje okrivljenih i svedoka)
Predsednik veća: Nebojša Kovačević
Okrivljeni:Anđelić Branislava, Popović Zoran, Popović Goran i Aleksić Dragoljub

Dana 25. juna 2018. godine nastavljeno je suđenje okrivljenima Popović Zoranu, Popović Goranu i Aleksić Dragoljubu u vezi sa sudskim predmetom pod brojem K – 52/2015 kojim se okrivljenima stavlja na teret krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica u sticaju sa krivičnim delom falsifikovanja isprave.

Nakon konstatacije da su ispunjeni svi procesni uslovi sud je doneo rešenje da se glavni pretres nastavi. Nastavljeno je saslušanje okrivljenih.

Sudija je ispitivao okrivljene u pogledu načina prevoza i preprodaje uglja kako licima koja su bila zaposlena u TENT –u i u pogledu ovlašćenja koja je izdavala Anđelić Branislava. Okrivljeni su izjavili da ostaju pri iskazima, da su ugalj prevozili i prodavali svim licima kojima je bio potreban za grejanje, bez obzira da li su to bili radnici ili druga lica, da prvookrivljenanije pronalazila kupce, i da su novac preuzimali od lica kojima su ugalj isporučivali. Izjavili su da nisu sumnjali u ispravnost ovlašćenja koja je izdavala Anđelić Branislava i da su tek kasnije saznali da su postojali problemi sa pojedinim ovlašćenjima.

Nakon ispitivanja okrivljenih, nastavljeno je ispitivanje svedokinje S.  Ž., predložene od strane tužilaštva. Na pitanje da li je okrivljena Anđelić Branislava još sa nekim izdavala novlašćenja svedokinja odgovara da nije. Svedokinja je dalje ispitivana od strane suda u pogledu procedure prodaje uglja radnicima „TE KOLUBARA“. Svedokinja je izjavila da je ugovore o prodaji uglja sačinjavao sindikat sa prevoznicima, a da je plaćanje vršeno preko obustava plata. Na pitanje sudije ko vodi računa o ceni prevoza uglja, svedokinja je odgovorila da to čini sindikat i da se ta procedura ne odvija preko firme. Svedokinja je nadalje govorila o proceduri prodaje uglja. Prevoznici su morali imati posebno ovlašćenje odgovarajuće sadržine koje izdaje referent za standard kako bi mogli da preuzmu određenu količinu uglja. Sindikat je potom davao nadležnoj službi spisak radnika kojima treba obustaviti određeni iznos plate, što je nadležna služba i činila (nije joj poznato da li su plate obustavljane preko sindikata ili preko prevoznika).Na pitanje sudije da li može da se izjasni da li su uplate na račun prevoza vršene u okviru obustava ili u gotovini, svedokinja navodi da joj je poznat jedino postupak redovne procedure.

Sledeći pretres zakazan je za 15. oktobar 2018. u 12h. Pozvaće se veštak Ristić Ljubiša i svedok N. K.

Monitoring izvršili:

Kristina Varničić
Dunja Nikolić
Marko Ristić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.