O Projektu

 

Regionalna akcija protiv korupcije: Podrška pravosuđu u borbi protiv   korupcije na Zapadnom Balkanu

 

Nakon uspešno sprovedenih aktivnosti u otkrivanju sistemskih nedostataka u odgovoru pravosuđa na krivična dela sa elementima korupcije i „mejnstrimovanja“ monitoringa suđenja, te promovisanja profesionalnog i objektivnog izveštavanja o krivičnim postupcima za dela sa elementima korupcije tokom 2012. i 2013. godine Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM nastavlja aktivnosti na ovom planu i u 2014. godini. Zajdeno sa partnerima Inicijativa mladih za ljudska prava – BiH i Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska anti-korupcijske aktivnosti podižemo na regionalni nivo kroz projekat „Regionalna akcija protiv korupcije: Podrška pravosuđu u borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu“, takođe podržanog od Fonda Partnerstvo za transparentnost (Partnership for Transparency Fund – PTF). Umrežavanjem i jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva i pojedinaca težimo da kreiramo održiv i snažan „front“ koji će kroz posmatranje suđenja, analizu krivičnih postupaka i objektivno i profesionalno izveštavanje dati jak podsticaj pravosuđu u suzbijanju korupcije i očuvanjanju vladavine prava u regionu.

Cilj nam je da unapredimo i omogućimo efikasnu vladavinu prava u regionu i pomognemo u kreiranju adekvatnih pravosudnih sistema koji će doprineti efekasnom suzbijanju korupcije. Takođe, na ovaj način dobićemo regionalnu bazu posmatranih suđenja i mrežu obučenih i iskusnih posmatrača, a svi izveštaji mogu biti komentarisani u cilju podizanja svesti šire javnosti i znanja u ovoj oblasti. Ovime želimo da podstaknemo širu debatu o tome na koji način se efikasno može suzbijati korupcija, i posebno jačati uloga pravosuđa u tom cilju, imajući u vidu da ni samo pravosuđe nije imuno na korupciju. Zapažanja i zaključke koje smo prikupili kroz sastanke sa predstavnicima pravosuđa u prethodnom periodu analiziraćemo kroz suđenja koja posmatramo, prateći primenu novih propisa i odlučnost i efikasnost, ali i nezavisnost i transparentnost nadležnih organa u kontekstu jasnog opredeljenja država za efikasnije suzbijanje korupcije.
Primeri dobre prakse iz regiona, komparativna analiza zakonskih odredaba, iskustva sa treninga i sastanaka sa sudijama, tužiocima, policijom i advokatima, kao i zaključci aktivista/aktivistkinja koji su pratili suđenja biće obuhvaćeni u završnom izveštaju.

Ovaj projekat nastavak je   „pionirskih“  anti-korupsijskih aktivnosti YUCOM-a kroz projekat  „Adekvatna podrška pravosuđu Srbije kroz monitoring suđenja za korupciju“, sprovedenog u Srbiji, uz podršku Partneršip for Transparensi Fond (PTF) i Fonda za otvoreno društvo.

YUCOM je učinio napore da pruži podršku pravosuđu kroz praćenje suđenja za krivična dela sa elementima korupcije pred sudovima u šest gradova u Srbiji (Novi Pazar, Valjevo, Negotin, Novi Sad, Niš i Beograd) i kroz istraživanje o preprekama i preduslovima za pun, efektivan doprinos svakog od aktera krivičnog postupka, ali i nezavisnih tela, civilnog sektora i nadležnih državnih institucija u borbi protiv korupcije prikupljanjem podataka na sastancima i okruglim stolovima (u šest navedenih gradova). Uz to, napravljen je pregled uporedne prakse u suzbijanju korupcije i ocena efektivnosti borbe vlasti u Srbiji protiv korupcije od strane organa EU i CoE, te pregled relevantne domaće i evropske sudske prakse.

Navedeni tekstovi, uz najzanimljivija saopštenja za javnost i medijske tekstove koji se odnose na ovu konkretnu oblast, čine sadržaj internet sajta formiranog sa ciljem da sve projektne aktivnosti približi građanima (www.antikorupcija.yucom.org.rs) i uključi ih u problematiku odgovora pravosuđa na koruptivna ponašanja. Pored navedenog, sažeci o odabranim sudskim predmetima visoke (sistemske) i niske korupcije sa svim relevatnim podacima i izveštaji sa pretresa kojima prisustvuju monitori (istraživači) su sadržaji sajta dostupni za neposredne komentare građana.

Prisustvovanje pretresima i uključivanje civilnog društva i građana u praćenje toka postupaka za krivična dela sa elementima korupcije YUcOM promoviše kao model legitiminog „pritiska” na sve aktere krivičnih postupaka da što odgovornije pristupaju svojim ulogama.

Krivičnopravna zaštita od diskriminacije i analiza krivičnih dela sa elementima korupcije, pravna priroda i značaj monitoringa suđenja, zaključci sa panel diskusija sa sudijama, tužiocima, advokatima i predstavnicima policije, nezavisnih i savetodavnih tela i civilnog društva o preprekama i preduslovima za efektivan postupak za dela sa elementima korupcije našli su svoje mesto u završnoj publikaciji  Za efikasnije pravosuđe protiv korupcije koja je bila medijski predstavljena i široko distribuirana u 2013. godini.