O Projektu

Kroz projekat  Adekvatna podrška pravosuđu Srbije kroz monitoring suđenja za korupciju, uz podršku Fonda Partnerstvo za transparentnost (PTF) i Fonda za otvoreno društvo YUCOM je lansirao intenet platform Antikorupcija. Tekstovi, izveštaji i najzanimljivija saopštenja za javnost i medijski tekstovi koji se odnose na ovu konkretnu oblast, čine sadržaj ove platforme formirane sa ciljem da sve projektne aktivnosti približi građanima (www.antikorupcija.yucom.org.rs) i uključi ih u problematiku odgovora pravosuđa na koruptivna ponašanja.

Od 2015. godine YUCOM sprovodi projekat Osnaživanje pravnih klinika za praćenje anti-korupcijskih suđenja sa ciljem da izgradi održivu nacionalnu mrežu studenata za praćenje  anti-korupcijskih suđenja. Monitoring suđenja sa elementima korupcije bi trebalo da motiviše osobe zadužene za otkrivanje, procesuiranje, suđenje i kažnjavanje korupcijskih zločina da efikasnije rešavaju ove slučajeve. Sa razmenom znanja između pravnika iz OCD i aktivista sa iskustvom u monitoring i pravnim klinikama, studenti koji su već uključeni u rad pravnih klinika dobiće praktično iskustvo u sudnicama, a takođe će razviti veštine obzervacije i analiziranje slučajeva. Ovo je prilika za studente da prodube svoje suštinsko pravno znanje, kao i za razvoj njihovih profesionalnih identiteta Od maja 2017. godine projekat ulazi u svoju treću fazu u kojoj će peta generacija studenata biti obučena da prati suđenja sa elementima korupcije. Na projektu sarađujemo sa pravnim fakultetima iz Beograda i Niša.

Sažeci o odabranim sudskim predmetima visoke (sistemske) i niske korupcije sa svim relevatnim podacima i izveštaji sa pretresa kojima prisustvuju monitori (istraživači) su sadržaji sajta dostupni za neposredne komentare građana. Na ovaj način kreiramo bazu posmatranih suđenja i mrežu obučenih i iskusnih posmatrača, a svi izveštaji mogu biti komentarisani u cilju podizanja svesti šire javnosti i znanja u ovoj oblasti. Želimo da podstaknemo širu debatu o tome na koji način se efikasno može suzbijati korupcija, i posebno jačati uloga pravosuđa u tom cilju, imajući u vidu da ni samo pravosuđe nije imuno na korupciju. Prisustvovanje pretresima i uključivanje civilnog društva i građana u praćenje toka postupaka za krivična dela sa elementima korupcije YUCOM promoviše kao model legitiminog „pritiska” na sve aktere krivičnih postupaka da što odgovornije pristupaju svojim ulogama.

Nakon uspešno sprovedenih aktivnosti u otkrivanju sistemskih nedostataka u odgovoru pravosuđa na krivična dela sa elementima korupcije i „mejnstrimovanja“ monitoringa suđenja, te promovisanja profesionalnog i objektivnog izveštavanja o krivičnim postupcima za dela sa elementima korupcije tokom 2012. i 2013. godine Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM je u 2014. zajdeno sa partnerima Inicijativom mladih za ljudska prava – BiH i Inicijativom mladih za ljudska prava – Hrvatska anti-korupcijske aktivnosti nastavio kroz projekat Regionalna akcija protiv korupcije: Podrška pravosuđu u borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu, takođe podržanog od Fonda Partnerstvo za transparentnost (Partnership for Transparency Fund – PTF).

Umrežavanjem i jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva i pojedinaca težimo da kreiramo održiv i snažan „front“ koji će kroz posmatranje suđenja, analizu krivičnih postupaka i objektivno i profesionalno izveštavanje dati jak podsticaj pravosuđu u suzbijanju korupcije i očuvanjanju vladavine prava u regionu.