„Oslobađanje od dela školarine“ 21.jun 2018.godine

Sud: Viši sud u Nišu
Predsednik veća : Milica Grujić
Zamenik višeg javnog tuzioca: Vladimir Pavlović
Krivično delo: Zloupotreba službenog položaja iz cl.359.KZ
Broj predmeta: K-40/16
Datum: 21.06.2018.godine

Dana, 21.06.2018.godine u 11h u sudnici broj 88. donošenjem rešenja da se održi glavni pretres, nastavljeno je suđenje u predmetu K-40/16. Nakon preciziranja optužnog akta, sudija je upitala Okrivljenog da li je razumeo izmenjenu optužnicu? On se izjasnio da je razumeo jezicke navode, samo mu nije jasno zašto mu se nešto stavlja na teret nešto što je regulisano propisima I zakonom. Okrivljeni je izjavio da ostaje pri svemu što je ranije izjavio,te da nije ni u čemu pogrešio. Kako je okrivljeni naveo, prelazak na studije na srpskom jeziku  precizno je regulisan Statutom, a jedini uslov za prelazak je da je student stekao uslov da bude upisan na sledeću godinu studija. Okrivljeni je zatim naveo da je insistirao da studenti predju na studije na srpskom, jer je  smatrao da u suprotnom ne mogu da slušaju predavanja niti da vežbaju kliničke vežbe. Posebno  je istakao  da nije mogao da donosi Statut kako njemu odgovara, jer je to akt koji prolazi sve organe fakulteta I usvaja se na Senatu fakulteta. Okrivljeni je dodao  da je plaćanje vršeno po istom principu I nakon prestanka njegove funkcije dekana. Upitan od sudije da li ima pitanja, branilac je pitao okrivljenog kakva je statutarna uloga dekana u pogledu prava zaposlenih I studenata? Dekan je naveo da po čl. 29.tač. 18. Statuta, dekan donosi rešenje o zahtevima studenata. Sud zatim postavio pitanje da li ima predloga za dopunu dokaza, navodeći da su svi pisani dokazi koji su predloženi su izvedeni,I da je sad prilika da se predloži još neki konkretan dokaz. Branilac je zatražio od  dekana da se izjasni da li je na rešenjima njegov potpis? Branilac navodi da povodom pisanih dokaza koji su nabrojani, da je na 10 rešenja potpis drugog lica, a da jedno nije potpisano. Branilac navodi da je njegov predlog da se predoče pisani dokazi Okrivljenom te da se on izjasni da li je na tim pismenima njegov popis ili ne. Sud zatim predočava dokaze, kako bi  dekan imao priliku da vidi da li je njegov potpis na rešenjima? Svi su prišli do sudije, koja ih je pozvala, branilac, okrivljeni, tužilac. Nakon predočavanja Okrivljenom rešenja iz spisa predmeta, Okrivljeni navodi da ni jedno od 32 rešenja nije on potpisao, već neko od njegovih prodekana. Branilac nema više predloga za dopunu dokaznog postupka I nema primedbi na izvedene dokaze. Ni VJT Nis nema više predloga. Sud konstatuje da je dokazni postupak završen. Slede završne reči.

 Tužilaštvo ostaje u svemu kao u optužnici. Tužilac navodi da nije sporno cinjenicno stanje, da je odluke donosio Savet, da je dekan stavljao svoj potpis koristeći opšte ovlašćenje da donosi odluke o visini školarine, da su rešenja o prelasku na srpski jezik donošena, te dodaje da ni po jednom aktu, dekan nije bio ovlašćen da odlućuje o molbama roditelja. Molbe nekih studenata je odbio bez obrazloženja te je nepoznato koji uslov  nisu ispunili kao ni zašto nisu ispunili uslov.

Nakon tužioca I branilac je dao svoju završnu reč da imajući u vidu sprovedene radnje I izvedene dokaze okrivljenog, nedvosmisleno je dokazano da on nije izvršio krivično delo, koje mu se stavlja na teret.  U završnoj reči smo čuli ono što ne stoji u optužnici, te okrivljeni nije postupao onako kako je to predstavilo tužilaštvo. Odbrana ističe zamenu teza koje tužilaštvo vrši u toku celog postupka, gde tužilaštvo smatra da je ono to koje treba da uređuje normativu visokoškolske ustanove. Tuzilastvo nije uspelo da objasni sta je to ogranicavalo okrivljenog u pogledu njegovih ovlašćenja po statutu, te da tužilaštvo ne razlikuje opšte od pojedinačnih akata I njihovih kontrolnih organa rukovođenja. U pokušaju da dokaže postojanje protivpravnosti, tužilaštvo je podleglo za propisivanjem procedura, te je nepostojanjem tužilačkih kvazi procudura konstituisalo krivičnu odgovornost okrivljenog. Sud će uspeti da jasno podvuče razliku između organa fakulteta I propisa koji važe za individualne akte, te da najviši organ fakulteta ne može da odlučuje o individualnim aktima niti zaposlenih niti studenata. Danas smo čuli u završnoj reči da tužilaštvo pominje niz verbalnih sporazuma, koji ne postoje. U spisima predmeta nije dokazano da je okrivljeni imao bilo kakav interes, već je postupao isključivo u interesu studenata I visokoškolske ustanove. Još jedna neistinita konstatacija da je da su neki studenti oslobođeni a drugi nisu. Ova radnja je prikazana sa namerom da se opravda nepostojeća optužba. Deo studenata koji nisu oslobođeni nisu oslobođeni zato što nije bilo finansijskih sredstava, koja bi omogućavala to oslobođenje, kao I da je to bila saglasna odluka kolegijuma. U ovom delu, odbrana ističe da pored nesporne činjenice da su svi fakulteti vršili ovo oslobađanje te je to činio I Medicinski fakultet u Nišu. Te radnje su u skladu sa programom Ministarstva prosvete, I kao dokaz su priložene sudu. Prema Zakonu o upravnom postupku predviđeno je odlučivanje po zahtevima u drugostepenom postupku, te je svaki student imao pravo da uloži pravni lek na rešenja koja je donosio dekan I da tako ostvaruje svoja prava pred višim organima visokoškolske ustanove. Okrivljeni nije postupao svojevoljno, imajući u vidu da postoje službe koje se bave pripremom predmeta radnji koje prethode odluci koja se donosi. Radilo se o donošenju odluka visokoškolske ustanove, odluka o oslobađanju školarine nisu ugrozile poslovanje fakulteta I njen uspeh. Odgovornost za sve nedostatke završnog računa preuzima kolektivno telo, prema Zakonu o računovodstvu. Ovakvo postupanje  kolektivnog organa razvejava sve sumnje u protivpravnost, jer iste I nema. Nije konretizovan način kako to Zakon predviđa da se u činjeničnom opisu navede koji propis je okrivljeni prekršio svojim radnjama, koje radnje je preduzimao mimo svojih ovlašćenja, koje radnje je trebalo da preduzme a nije preduzeo. Tužilaštvo nije decidirano navelo radnje iskorišćavanja službenog položaja. Ovde je reč o okršaju koji je svojstven našem društvu, sa razlogom da se nanese šteta okrivljenom. Okrivljeni se u završnoj reči slaže sa odbranom branioca. Niko nema više šta da doda. Sud je konstatovao da je glavni pretres je završen, I da će presuda  biti objavljena 29.juna u 14h u sudnici 88.

Monitoring sprovela: Nevena Stamenković.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.