Izveštaj sa suđenja „TE KOLUBARA“ – 25. jun 2018

Broj predmeta: K – 52/2015
Nadležni sud:  Viši sud u Beogradu
Krivično delo: Zloupotreba položaja odgovornog lica (čl. 234. st. 3 u vezi sa st 1. KZ u pomaganju u vezi sa čl. 35 KZ), u sticaju sa krivičnim delom Falsifikovanje isprave (čl 355. st. 1. i 2. KZ)

Faza postupka: Glavni pretres (ispitivanje okrivljenih i svedoka)
Predsednik veća: Nebojša Kovačević
Okrivljeni:Anđelić Branislava, Popović Zoran, Popović Goran i Aleksić Dragoljub

Dana 25. juna 2018. godine nastavljeno je suđenje okrivljenima Popović Zoranu, Popović Goranu i Aleksić Dragoljubu u vezi sa sudskim predmetom pod brojem K – 52/2015 kojim se okrivljenima stavlja na teret krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica u sticaju sa krivičnim delom falsifikovanja isprave.

Nakon konstatacije da su ispunjeni svi procesni uslovi sud je doneo rešenje da se glavni pretres nastavi. Nastavljeno je saslušanje okrivljenih.

Sudija je ispitivao okrivljene u pogledu načina prevoza i preprodaje uglja kako licima koja su bila zaposlena u TENT –u i u pogledu ovlašćenja koja je izdavala Anđelić Branislava. Okrivljeni su izjavili da ostaju pri iskazima, da su ugalj prevozili i prodavali svim licima kojima je bio potreban za grejanje, bez obzira da li su to bili radnici ili druga lica, da prvookrivljenanije pronalazila kupce, i da su novac preuzimali od lica kojima su ugalj isporučivali. Izjavili su da nisu sumnjali u ispravnost ovlašćenja koja je izdavala Anđelić Branislava i da su tek kasnije saznali da su postojali problemi sa pojedinim ovlašćenjima.

Nakon ispitivanja okrivljenih, nastavljeno je ispitivanje svedokinje S.  Ž., predložene od strane tužilaštva. Na pitanje da li je okrivljena Anđelić Branislava još sa nekim izdavala novlašćenja svedokinja odgovara da nije. Svedokinja je dalje ispitivana od strane suda u pogledu procedure prodaje uglja radnicima „TE KOLUBARA“. Svedokinja je izjavila da je ugovore o prodaji uglja sačinjavao sindikat sa prevoznicima, a da je plaćanje vršeno preko obustava plata. Na pitanje sudije ko vodi računa o ceni prevoza uglja, svedokinja je odgovorila da to čini sindikat i da se ta procedura ne odvija preko firme. Svedokinja je nadalje govorila o proceduri prodaje uglja. Prevoznici su morali imati posebno ovlašćenje odgovarajuće sadržine koje izdaje referent za standard kako bi mogli da preuzmu određenu količinu uglja. Sindikat je potom davao nadležnoj službi spisak radnika kojima treba obustaviti određeni iznos plate, što je nadležna služba i činila (nije joj poznato da li su plate obustavljane preko sindikata ili preko prevoznika).Na pitanje sudije da li može da se izjasni da li su uplate na račun prevoza vršene u okviru obustava ili u gotovini, svedokinja navodi da joj je poznat jedino postupak redovne procedure.

Sledeći pretres zakazan je za 15. oktobar 2018. u 12h. Pozvaće se veštak Ristić Ljubiša i svedok N. K.

Monitoring izvršili:

Kristina Varničić
Dunja Nikolić
Marko Ristić

Izveštaj sa suđenja „SIEPA“ – 22. jun 2018. godine

Broj predmeta: Kpo – 6/15
Nadležni sud: Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu
Krivično delo: Zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju (čl.359.st.3 u vezi sa st.1.KZ.čl.61.KZ)
Faza postupka: Glavni pretres (uvid u pismenu dokumentaciju, ispitivanje svedoka)
Predsednik veća: Svetlana Aleksić
Okrivljeni: Jasna Matić, Vesna Perić, Bojan Janković, Božidar Laganin

 

Dana 22. juna 2018 godine nastavljen je glavni pretres pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu protiv okrivljenih Jasne Matić, Vesne Perić, Bojana Jankovića i Božidara Laganina u vezi sa sudskim predmetom Kpo1 – 26/15 kojim se okrivljenima stavlja na teret da su izvršili zloupotrebu službenog položaja tako što su u periodu od 21. februara 2006. do 29. aprila 2013. zloupotrebom službenog položaja i ovlašćenja sebi i drugim licima pribavili imovinsku korist u iznosu od 88.746.865,00 dinara na ime naknade koja je isplaćivana izvršiocima posla po osnovu svih ugovora o autorskom delu koji su u navedenom periodu zaključeni  u SIEPA, na koje ugovore su isplaćeni troškovi poreza na prihode i pripadajući doprinosi u iznosu od 30.550.557,37 dinara a na štetu budžeta Republike Srbije.

Nakon konstatacije da su ispunjene sve procesne pretpostavke, veće donosi rešenje da se glavni pretres nastavi. Veće je donelo rešenje da se u skladu sa čl. 405 KZ izvrši uvid u pisane dokaze. Veće je konstatovalo da je razmotrilo predlog odbrane da se spisi koji se tiču okrivljenih Bojana Jankovića i Božidara Laganina izdvoje i donelo je rešenje o odbijanju predloga uz obrazloženje da su spisi u saglasnosti sa pribavljanjem dokaza. Nakon ovoga, veće donosi rešenje da se izvrši uvid u deo sudskih spisa. Nakon izvršenog uvida odbrana je istakla da je deo spisa (navodi u svesci) dopunjavan, slabo vidljiv, da se ne može tačno utvrditi u kom vremenu je nastao rokovnik (sveska), te predlaže veštačenje. TOK je istaknuto da je veštačenje bespredmetno jer je okrivljena Snežana Jovanović dala objašnjenje na ša se spisi odnose i nije ih osporila.

Nakon konstatacije da je izvođenje dokaza uvidom u spise izveden, veće je donosi rešenje da se izvrši uvid u rokovnike. Što se tiče prigovora da se ne može tačno utvrditi u kom vremenu je nastao rokovnik veće je konstatovalo da je vremenski momenat utvrđen na glavnom pretresu. Veće je nakon ovoga donelo rešenje da će se uvid u dokaze od 28 .i 29. juna 2016., 9. maja 2017, 29. Juna 2017, 24. oktobra 2017. nastaviti na nekom od narednih ročišta.

Nakon izvršenog uvida u isprave nastavljeno je sa ispitivanjem svedoka predloženih od strane TOK -a. Svedokinja Č. S. ispitivana je od strane veća u pogledu u pogledu ugovora koje je sastavljala u dogovoru sa Nadom Stojanović. Svedokinja je izjavila da je pristala da sačini jedan broj ugovora za izvesnu količinu novca, da se sa Nadom sastajala kod nje i da nikada nije ulazila u prostorije SIEPA-e. Svedokinja je izjavila da je verovala da je u pitanju nabavka sitnog kancelarijskog materijala. Veće je pedočilo svedokinji nekoliko ugovora o autorskom delu, ali je ona izjavila da nije sasvim sigurnada se na tim ugovorima nalazi njen potpis i da sumnja da je neko koristio njeno ime i prezime.

Svedokinji A.P. – K. ispitivana je od strane okrivljeni Janković Bojan postavio je nekoliko pitanja u vezi sa njihovom saradnjom i u pogledu baza podataka koje su korišćene u SIEPA i njenom pravnom nasledniku.[1] Svedokinja je izjavila da ostaje pri iskazu koji je dala 2014. godine, da je sa okrivljenim Bojanom Jankovićem provela nekoliko meseci u kancelariji, da je u to vreme pripremala brošure i da je bila upoznata sa radom SIEPA. Svedokinja je izjavila da je baza podataka koju sada koristi Razvojna agencija Srbije u osnovi ista kao i baza podataka iz 2011. koju je koristila SIEPA s tim što CRM baza podataka o dobavljačima nije ažurirana. Na pitanje okrivljenog da li su zaposleni SIEPA kreirali baze podataka, svedokinja je odgovorila da su baze postojale u periodu dok je ona radila, te pretpostavlja da jesu. Na pitanje predsednika veća da li su se u tom periodu zaključivali ugovori o autorskom delu, svedokinja je izjavila da joj o tome ništa nije poznato.

Svedok M. F. predložen od strane TOK ispitivan je od strane odbrane u pogledu prevoda ugovora o autorskim delima i u pogledu izvršavanja ugovora o autorskim delima. Svedok je izjavio da je radio na osnovu nekoliko ugovora kojima je bio angažovan za prevod, te da je osim prevoda radio na organizaciji na štandovima i davao podršku investitorima.  Nakon predočavanja ugovora o autorskom delu zaključenog 1. jula 2010, svedok je potvrdio da je to njegov potpis i da je sve ugovore koje je potpisivao i izvršavao.  Na pitanje odbrane koje je ugovore prevodio, svedok je izjavio da su to u glavnom bili ugovori koji se odnose na promet robe.

Sledeće zasedanje na glavnom pretresu zakazano je za 13. septembar 2018. u 14:30 h.

Monitoring izvršili:

Marko Ristić
Nikola Aleksić
Zarije Kocić

[1]RazvojnaagencijaSrbije (RAS)

„Oslobađanje od dela školarine“ 21.jun 2018.godine

Sud: Viši sud u Nišu
Predsednik veća : Milica Grujić
Zamenik višeg javnog tuzioca: Vladimir Pavlović
Krivično delo: Zloupotreba službenog položaja iz cl.359.KZ
Broj predmeta: K-40/16
Datum: 21.06.2018.godine

Dana, 21.06.2018.godine u 11h u sudnici broj 88. donošenjem rešenja da se održi glavni pretres, nastavljeno je suđenje u predmetu K-40/16. Nakon preciziranja optužnog akta, sudija je upitala Okrivljenog da li je razumeo izmenjenu optužnicu? On se izjasnio da je razumeo jezicke navode, samo mu nije jasno zašto mu se nešto stavlja na teret nešto što je regulisano propisima I zakonom. Okrivljeni je izjavio da ostaje pri svemu što je ranije izjavio,te da nije ni u čemu pogrešio. Kako je okrivljeni naveo, prelazak na studije na srpskom jeziku  precizno je regulisan Statutom, a jedini uslov za prelazak je da je student stekao uslov da bude upisan na sledeću godinu studija. Okrivljeni je zatim naveo da je insistirao da studenti predju na studije na srpskom, jer je  smatrao da u suprotnom ne mogu da slušaju predavanja niti da vežbaju kliničke vežbe. Posebno  je istakao  da nije mogao da donosi Statut kako njemu odgovara, jer je to akt koji prolazi sve organe fakulteta I usvaja se na Senatu fakulteta. Okrivljeni je dodao  da je plaćanje vršeno po istom principu I nakon prestanka njegove funkcije dekana. Upitan od sudije da li ima pitanja, branilac je pitao okrivljenog kakva je statutarna uloga dekana u pogledu prava zaposlenih I studenata? Dekan je naveo da po čl. 29.tač. 18. Statuta, dekan donosi rešenje o zahtevima studenata. Sud zatim postavio pitanje da li ima predloga za dopunu dokaza, navodeći da su svi pisani dokazi koji su predloženi su izvedeni,I da je sad prilika da se predloži još neki konkretan dokaz. Branilac je zatražio od  dekana da se izjasni da li je na rešenjima njegov potpis? Branilac navodi da povodom pisanih dokaza koji su nabrojani, da je na 10 rešenja potpis drugog lica, a da jedno nije potpisano. Branilac navodi da je njegov predlog da se predoče pisani dokazi Okrivljenom te da se on izjasni da li je na tim pismenima njegov popis ili ne. Sud zatim predočava dokaze, kako bi  dekan imao priliku da vidi da li je njegov potpis na rešenjima? Svi su prišli do sudije, koja ih je pozvala, branilac, okrivljeni, tužilac. Nakon predočavanja Okrivljenom rešenja iz spisa predmeta, Okrivljeni navodi da ni jedno od 32 rešenja nije on potpisao, već neko od njegovih prodekana. Branilac nema više predloga za dopunu dokaznog postupka I nema primedbi na izvedene dokaze. Ni VJT Nis nema više predloga. Sud konstatuje da je dokazni postupak završen. Slede završne reči.

 Tužilaštvo ostaje u svemu kao u optužnici. Tužilac navodi da nije sporno cinjenicno stanje, da je odluke donosio Savet, da je dekan stavljao svoj potpis koristeći opšte ovlašćenje da donosi odluke o visini školarine, da su rešenja o prelasku na srpski jezik donošena, te dodaje da ni po jednom aktu, dekan nije bio ovlašćen da odlućuje o molbama roditelja. Molbe nekih studenata je odbio bez obrazloženja te je nepoznato koji uslov  nisu ispunili kao ni zašto nisu ispunili uslov.

Nakon tužioca I branilac je dao svoju završnu reč da imajući u vidu sprovedene radnje I izvedene dokaze okrivljenog, nedvosmisleno je dokazano da on nije izvršio krivično delo, koje mu se stavlja na teret.  U završnoj reči smo čuli ono što ne stoji u optužnici, te okrivljeni nije postupao onako kako je to predstavilo tužilaštvo. Odbrana ističe zamenu teza koje tužilaštvo vrši u toku celog postupka, gde tužilaštvo smatra da je ono to koje treba da uređuje normativu visokoškolske ustanove. Tuzilastvo nije uspelo da objasni sta je to ogranicavalo okrivljenog u pogledu njegovih ovlašćenja po statutu, te da tužilaštvo ne razlikuje opšte od pojedinačnih akata I njihovih kontrolnih organa rukovođenja. U pokušaju da dokaže postojanje protivpravnosti, tužilaštvo je podleglo za propisivanjem procedura, te je nepostojanjem tužilačkih kvazi procudura konstituisalo krivičnu odgovornost okrivljenog. Sud će uspeti da jasno podvuče razliku između organa fakulteta I propisa koji važe za individualne akte, te da najviši organ fakulteta ne može da odlučuje o individualnim aktima niti zaposlenih niti studenata. Danas smo čuli u završnoj reči da tužilaštvo pominje niz verbalnih sporazuma, koji ne postoje. U spisima predmeta nije dokazano da je okrivljeni imao bilo kakav interes, već je postupao isključivo u interesu studenata I visokoškolske ustanove. Još jedna neistinita konstatacija da je da su neki studenti oslobođeni a drugi nisu. Ova radnja je prikazana sa namerom da se opravda nepostojeća optužba. Deo studenata koji nisu oslobođeni nisu oslobođeni zato što nije bilo finansijskih sredstava, koja bi omogućavala to oslobođenje, kao I da je to bila saglasna odluka kolegijuma. U ovom delu, odbrana ističe da pored nesporne činjenice da su svi fakulteti vršili ovo oslobađanje te je to činio I Medicinski fakultet u Nišu. Te radnje su u skladu sa programom Ministarstva prosvete, I kao dokaz su priložene sudu. Prema Zakonu o upravnom postupku predviđeno je odlučivanje po zahtevima u drugostepenom postupku, te je svaki student imao pravo da uloži pravni lek na rešenja koja je donosio dekan I da tako ostvaruje svoja prava pred višim organima visokoškolske ustanove. Okrivljeni nije postupao svojevoljno, imajući u vidu da postoje službe koje se bave pripremom predmeta radnji koje prethode odluci koja se donosi. Radilo se o donošenju odluka visokoškolske ustanove, odluka o oslobađanju školarine nisu ugrozile poslovanje fakulteta I njen uspeh. Odgovornost za sve nedostatke završnog računa preuzima kolektivno telo, prema Zakonu o računovodstvu. Ovakvo postupanje  kolektivnog organa razvejava sve sumnje u protivpravnost, jer iste I nema. Nije konretizovan način kako to Zakon predviđa da se u činjeničnom opisu navede koji propis je okrivljeni prekršio svojim radnjama, koje radnje je preduzimao mimo svojih ovlašćenja, koje radnje je trebalo da preduzme a nije preduzeo. Tužilaštvo nije decidirano navelo radnje iskorišćavanja službenog položaja. Ovde je reč o okršaju koji je svojstven našem društvu, sa razlogom da se nanese šteta okrivljenom. Okrivljeni se u završnoj reči slaže sa odbranom branioca. Niko nema više šta da doda. Sud je konstatovao da je glavni pretres je završen, I da će presuda  biti objavljena 29.juna u 14h u sudnici 88.

Monitoring sprovela: Nevena Stamenković.

Izveštaj sa suđenja „ Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje“, 19. jun 2018.

Broj predmeta: K – 250/16
Nadležni sud: Viši sud u Beogradu
Krivično delo: Zloupotreba službenog položaja (čl. 359 stav 3 u vezi stava 1 KZ u vezi čl. 61 KZ)
Faza postupka: Glavni pretres (ispitivanje svedoka)
Predsednik veća: Nebojša Kovačević
Okrivljena: Snežana Ćosić

Dana 19. juna 2018 godine, nastavljeno je suđenje okrivljenoj Snežani Ćosić u predmetu pod sudskim brojem K-250/2016 kojim se okrivljenoj stavlja na teret da je izvršila zloupotrebu službenog položaja tako što je u periodu 2011., 2012., i 2013. godine u svojstvu službenog lica, u više navrata, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja pribavila sebi iznos od 416.000,00 din. i nanela štetu Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini od 4.302.928,36 din. kao i štetu nacionalnoj službi za zapošljavanje u visini od 487.678,66 din. tako što je suprotno članu 19. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju osiguranicima koji nisu ispunjavali uslove za penziju preinačila javnu ispravu – radnu knjižicu, u nameri da se upotrebi kao prava, tako što je koristeći svoj korisničnki nalog  korisnicima unosila u bazu podataka neostvareni radni staž.

Nakon konstatacije da su procesni uslovi ispunjeni sud je doneo rešenje da se glavni pretres nastavi. Najavljeno je ispitivanje svekoda D.D koju je predložilo tužilaštvo.

Veće je postavilo nekoliko pitanja u vezi sa načinom na koji je stupila u kontakt sa optuženom i u pogledu načina predaje novca istoj . Svedokinja je izjavila da je preko medija saznala da moguće doplatiti radni staž koji nedostaje, te je istim povodom otišla u fond PIO da se raspita. Izjavila je da su na šalteru obračunali iznos koji treba uplatiti, da su joj o tome izdali potvrdu, ali da je istu izgubila prilikom selidbe. Na pitanje veća da li se seća kome je predala novac, svedokinja je odgovorila odrečno.

Veće je pročitalo iskaz svedokinje od 28.marta 2016. godine, koji je dala u tužilaštvu, u kome je navedeno da je svedokinji bilo poznato ko je Ćosić Snežana, da ju je pitala za informacije u hodniku i da joj je optužena obećala da će za iznos od 120 000 dinara sve regulisati preko PIO fonda. Svedokinja je u iskazu navela da nije dobila nikakvu potvrdu i da nikada nije radila kod poslodavca „Dragica Pavlović“.

Sud je potom konstatovao da je svedokinja dala odgovore suprotno iskazu od 28. marta 2016 godine. Na pitanje da svedokinja prokomentariše gorepomenuti iskaz, svedokinja je odgovorila da je iskaz dala pod pritiskom i da joj je neko rekao za ime optužene. Na pitanje sudije da li je bilo pretnji, ucena i sl. svedokinja je odgovorila da je pod izrazom „pritisak“ podrazumevala njen strah od prvog pojavljivanja pred sudom i da se zbog tog straha ne seća šta je izjavila.

Branilac optužene je prigovorio sudiji da prekida svedokinju i ne dopušta da iznese iskaz. Sudija je napomenuo da je svedokinja u tom iskazu izjavila da je pomenuti novac dala „na ruke“. Svedokinja je razjasnila da je pod tim izrazom podrazumevala predaju novca na šalteru.

U nastavku zamenik javnog tužioca postavljao je pitanja koja su se ticala razlika u gorepomenutim iskazima i načina na koji je bila ispitivana u tužilaštvu. Svedokinja je potvrdila da je potpisala zapisnik od 28. marta 2016. godine, ali da misli da joj je prilikom davanja iskaza neko rekao da se “sve zna”, te da je ta rečenica kod nje stvorila strah. Na insistiranje zamenika jsvnog tužioca da svedokinja precizira, da li je čula tu rečenicu i od koga, svedokinja odgovara da je od tog događaja prošlo dosta vremena, te da ne može sa sigurnošću da govori o načinu na koji je ispitivana.

Branilac optužene postavio je nekoliko pitanja u vezi sa događajima u PIO fondu (u Nemanjinoj ulici). Svedokinja je odgovorila da je se u zgradi pojavila dva puta i da se sve dešavalo u prizemlju na šalterima. Zaposleni su joj se predstavljali, ali ona ne može da se seti njihovih imena jer nisu bila istaknuta na šalterima. Drugi put se pojavila kada su joj obračunali koliki iznos novca treba da uplati.

Branilac okrivljene postavljao je dodatna pitanja u vezi sa sa iskazom koji je dala u tužilaštvu u pracu rasvetljavanja okolnosti pod kojima je davala iskaz. Svedokinja je odgovorila da nema  ništa novo da doda, osim da nije bilo pretnje i prinude. Na pitanje ko joj je pomenuo ime optužene Snežane Ćosić, svedokinja je odgovorila da je to ime prvi put čula kada su je ispitivali. Na pitanje odbrane da li je ikada išla na formalno prepoznavanje (u smislu da prepozna neko lice), svedokinja je odgovorila da nije.

Sledeći pretres zakazan za  za 1. oktobar 2018. u 10 časova, sudnica 16, Viši sud u Beogradu.

Monitoring izvršili:

                                                                                                                                                           Dunja Radovanović
Marko Ristić

Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Nišu

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, je 12. juna 2018. godine održao trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Trening je bio namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“. Cilj je da se studenti pravnih klinika pri pravnim fakultetima osnaže u cilju samostalnog praćenja suđenja za krivična dela sa koruptivnim elementom.

Trening je otvorio Milan Filipović, pravni savetnik YUCOM-a, koji je prisutne studente upoznao sa ciljevima projekta i radom YUCOM-a u oblasti borbe protiv korupcije. U prvom delu, Filipović je studentima govorio o značaju i smernicama za monitoring suđenja za krivična dela sa elementima korupcije. Usledila je vežba i rad u grupama, gde su studenti analizirali pojedinačne slučajeve i izveštaje sa praćenja istih.

U drugom delu treninga je Borica Mitić, tužiteljka Višeg javnog tužilaštva u Nišu, studentima približila perpektivu tužilaštva na procesuiranju krivičnih dela sa elementom korupcije. Tužiteljka Mitić je posebno istakla značaj početka rada posebnih odeljenja za borbu protiv korupcije pri višim sudovima i tužilaštvima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kraljevu 1. marta 2018. godine. Na kraju svog izlaganja tužiteljka Mitić je predložila organizovanje posete tužilaštvu gde bi studenti uz pomoć zamenika javnog tužioca imali priliku da se upoznaju sa predmetima koje će pratiti.

Trening je zatvorila sudija Apelacionog suda u Nišu, Dijana Janković, sa izlaganjem o prirodi krivičnih dela sa elementima korupcije i specifičnostima sudskih postupaka za ova krivična dela, iz perspektive sudijskog iskustva. Sudija Janković je kroz predstavljanje konkretnih slučajeva studentima ukazala na složenost predmeta sa elemementom korupcije i neophodnosti savladavanja dodatnih znanja iz ekonomske struke radi postupanja u istima.

 Trening je pohađalo 12 studenata koji će u narednom periodu imati priliku da prate suđenja za krivična dela sa elementima korupcije pred Višim sudom u Nišu.

Preuzmite Izveštaj

Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je danas 14. juna 2018. godine, trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava u Beogradu. Trening je namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i apsolventima i organizuje se u okviru treće faze projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“. Cilj je da se studenti pravnih klinika pri pravnim fakultetima, ali drugi zainteresovani studenti prava za ovu oblast, osnaže u cilju samostalnog praćenja suđenja za krivična dela sa koruptivnim elementom.

Jovana Spremo, koordinatorka projekata u YUCOM-u, otvorila je trening upoznavši studente sa o ciljevima projekta kao i prethodnim iskustvima YUCOM-a u ovoj oblasti. Prvo predavanje održao je Aleksandar Trešnjev, sudija Višeg suda u Beogradu, koji je studentima približio krivičnih dela sa elementima korupcije i specifičnosti vođenja sudskih postupaka za ova krivična dela. Kroz primere iz prakse uveo je studente u materiju suđenja koja će u narednom periodu pratiti.

Saša Radulović, zamenik tužioca za organizovani kriminal, studentima je govorila o iskustvima i izazovima javnih tužilaca u procesuiranju krivičnih dela sa elementima korupcije, posebno uzevši u obzir neusklađenost sudske prakse. On je studente upoznao sa novinama u krivičnom zakonodavstvu, kao i sa novim odeljenjima za korupciju.

U drugom delu treninga, Milan Filipović, pravni savetnik YUCOM-a govorio je o prirodi i značaju monitoringa suđenja sa elementima korupcije, dok je Jovana Spremo sa studentima pričala o smernicama za praćenje i principima kojima se monitori moraju voditi. Usledio je rad u grupama, gde su studenti analizirali pojedinačne slučajeve i izveštaje sa istih.

Trening je pohađalo 12 studenata prava, koji će u narednom periodu pratiti suđenja za ​krivična dela sa elementima korupcije pred Višim sudom u Beogradu i Posebnim odeljenjem Višeg suda za organizovani kriminal.

Preuzmite Izvešta

 

Izveštaj sa sudjenja „K-124/15“ – 6.decembar 2017. godine

 

 

 

 

 

 

 

Naziv suda: Viši sud u Nišu

Krivično delo:

Zloupotreba službenog položaja iz čl. 359  st. 3 u vezi st.1 u vezi čl. 61 KZ
Zloupotreba službenog položaja iz čl. 359  st. 3 u vezi st.1 u  vezi čl. 61 KZ u vezi čl. 34 KZ
Pranje novca iz čl 231 st.6 u vezi st. 2, a u vezi st.1 i čl.35 i čl. 61 KZ
Poreska utaja iz čl. 229 st. 1 KZ
Poreska utaja iz čl. 229 st. 1 KZ u vezi čl. 35 KZ
Zloupotreba položaja odgovornog lica iz čl. 234 st.3 u vezi st.1 KZ

Broj predmeta: K 124/15

Predsednik veća: Aleksandar Teodosić

 

Dana 06.12.2017. odložen je glavni pretres uz konstataciju  da su svi okrivljeni bili prisutni osim B.S. koji je iz opravdanih razloga, bolesti, bio odsutan. Priložen je izveštaj lekara. Predsednik veća doneo je rešenje da se glavni pretres ne održi i zakazuje naredni za 28.02.2018. u 10h.

Izveštaj pripremile:

Miljana Jovanović
Maja Djordjević