„Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje“

pio

 

 

 

 

 

 

 

Broj predmeta: K 250/16

Sud: Viši sud u Beogradu, Katanićeva broj 15

Podnosilac predmeta: Više javno tužilaštvo u Beogradu

Okrivljena: Snežana Ćosić

Krivična dela: Zloupotreba službenog položaja član 359 stav 3 u vezi stava 1  KZ u vezi sa članom 61 KZ

Više javno tužilaštvo u Beogradu je 30. juna 2016. godine podiglo optužnicu protiv okrivljene Snežane Ćosić što je u vremenskom periodu od 2011. do 2013. godine u svojstvu službenog lica – višeg referenta koordinatora u Odeljenju za penzijsko i invalidsko osiguranje i matičnu evidenciju, Odseka za prijem prijava za matičnu evidenciju osiguranika, filijale Beograd pri Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje u više navrata prekoračenjem granica svog službenog položaja pribavila sebi iznos od 416.000,00 dinara i nanela štetu Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini od 4.302.928,36 dinara kao i štetu Nacionalnoj službi zapošljavanja u visini od 487.678,66 dinara, a koji iznos je pribavila korist drugim fizičkim licima- osiguranicima tako što je suprotno članu 19 Zakona o PIO ovim licima – osiguranicima koji nisu ispunjavali uslove za ostvarivanje prava na punu penziju preinačila javnu ispravu – radnu knjižicu, u nameri da se upotrebi kao prava tako što je upisivala neostvareni radni staž u različitom trajanju, u zavisnosti od vremenske razlike do pune penzije koristeći uvek svoj korisnički nalog sa koga je unosila prijavu osiguranja pričemu je okrivljena bila uračunljiva i svesna svog dela i njegove zabranjenosti i htela njegovo izvršenje.

Prema navodima iz optužnice okrivljena je za iznos od 130.000,00 dinara od osiguranika D.D upisala fiktivni radni staž od dve godine, šest meseci i dva dana ostvarenog kod poslodavca „Dragica Pavlović“ sa kojim stažom je navodno stekla pravo na punu penziju, čime je oštetila PIO Fond za iznos od 778.588,77 dinara.

Okrivljena je navodno za iznos od 80.000,00 dinara od osiguranika L.A. upisala fiktivni radni staž od jedanaest meseci i dvadesetšest dana, ostvarenog kod poslodavca „Đ. R.“ sa kojim stažom je navodno stekao pravo na punu penziju, čime je oštetila PIO Fond za 602.466,53 dinara.

Okrivljena je navodno za iznos od 96.000,00 dinara od osiguranika R.LJ. upisala fiktivni radni staž  od deset meseci i dvadesetšest dana ostvarenog kod poslodavca „Crnotravac“ sa kojim stažom je navodno stekla pravo na punu penziju, čime je oštetila PIO Fond za iznos od 449.768,73 dinara.

Okrivljena je navodno za iznos od 110.000,00 od osiguranika V.M. upisala fiktivni radni staž od devet meseci i šest dana, ostvarenog kod poslodavca „B. Z.“ sa kojim stažom je navodno stekla pravo na punu penziju, a koji upisan radni staž predstavlja pravni osnov za ostvarivanje novčane naknade po osnovu nezaposlenosti kod Nacionalne službe zapošljavanja, čime je oštećena Nacionalna služba zapošljavanja u iznosu od 177.880,39 dinara, čime je okrivljena oštetila PIO Fond za iznos od 1.110.454,80 dinara.

Takođe se navodi da je okrivljena za osiguranika P.J. upisala fiktivni radni staž od devet meseci i petnaest dana, ostvarenog kod poslodavca „M. S.“ na osnovu koga mu je priznato pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti kod Nacionalne službe  za zapošljavanje do ispunjena uslova za starosnu penziju, čime je oštećena Nacionalna služba zapošljavanja u visni od 309.798,27 dinara.

Okrivljena je navodno za osiguranika T.J. upisala fiktivni radni staž od sedam godina, jedanaest meseci šesnaest dana ostvarenog  kod poslodavca „ Keramika“ sa kojim stažom je navodno stekao pravo na punu penziju, čime je oštetila PIO Fond za iznos od 448.786,87 dinara.

Okrivljena je navodno za osiguranika D.R. upisala fiktivni radni staž od tri godine i deset meseci ostvarenog kod poslodaca „Crnotravac“ sa kojim stažom je navodno stekla pravo na punu penziju, čime je oštetila PIO Fond za iznos od 596.027,31 dinara.

Činjenični navodi kao i pravna kvalifikacija krivičnog dela koje se okrivljenoj stavlja na teret proizilazi iz rezultata sprovedene istrage i prikupljenih dokaza. Tokom prethodnog postupka okrivljena Snežana Ćosić je priznala izvršenje krivičnog dela, njoj je takođe bilo poznato da su navedeni osiguranici ostvarili pravo na punu penziju i da su je primali, a takođe je navela da je prekinula radni odnos na svoj predlog 2014. godine u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zbog svega navedenog okrivljena se tereti da je izvršila krivično delo zloupotrebe službenog položaja iz člana 359 Krivičnog zakonika.

Autorka: Aleksandra Plećaš

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>