SAVET EVROPE-O DVADESET VODEĆIH PRINCIPA U BORBI PROTIV KORUPCIJE

SAVET EVROPE

KOMITET MINISTARA

 

REZOLUCIJA (97) 24

O DVADESET VODEĆIH PRINCIPA

U BORBI PROTIV KORUPCIJE

 

(Usvojeni od strane Komiteta ministara 6. novembra 1997.

na 101. zasedanju Komiteta ministara)

Komitet ministara,

S obzirom na Deklaraciju usvojenu na Drugom samitu šefova država i vlada, koji je održan u Strazburu 10. i 11. oktobra 1997. i u skladu sa Akcionim planom, naročito sa sekcijom III, paragraf 2 »Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala»;

 

Svesni činjenice da korupcija predstavlja ozbiljnu pretnju osnovnim principima i vrednostima Saveta Evrope, narušava poverenje gradjana u demokratiju, ugrožava vladavinu prava, predstavlja negaciju ljudskih prava i sprečava socijalni i ekonomski razvoj;

 

Ubeđeni da borba protiv korupcije treba da bude multidisciplinarna  i, u ovom pogledu, imajući na umu Program akcije protiv korupcije kao i rezolucije usvojene od strane evropskih ministara pravde na njihovoj 19. i 21. konferenciji održanim u Valeti i Pragu;

 

Nakon prijema nacrta 20 vodećih principa za borbu protiv korupcije, razrađenih od strane Multidisciplinarne grupe za korupciju (GMC);

 

Čvrsto rešeni u borbi protiv korupcije zajedničkim naporima naših zemalja,

 

USVAJA 20 VODEĆIH PRINCIPA U BORBI PROTIV KORUPCIJE,

NAVEDENIH DOLE:

 1. preduzeti efikasne mere za prevenciju korupcije i, u vezi sa ovim, uzdići javnu svest i promociju etičkog ponašanja;
 2. osigurati koordinisanu kriminalizaciju nacionalne i internacionalne korupcije;
 3. osigurati da organi nadležni za prevenciju, istragu, krivično gonjenje i osudu krivičnih djela korupcije uživaju nezavisnost i autonomiju koja odgovara njihovim funkcijama, da su oslobodjeni nekorektnog uticaja i da su im na raspolaganju efikasna sredstva za prikupljanje dokaza, zaštitu lica koja pomažu nadležnima u borbi protiv korupcije i za očuvanje poverljivosti istraga;
 4. obezbediti adekvatne mere za konfiskaciju i oduzimanje prihoda iz krivičnih dela korupcije;
 5. obezbediti adekvatne mere da se onemogući da se pravna lica koriste za prikrivanje krivičnih dela korupcije;
 6. ograničiti imunitet od istrage, krivičnog gonjenja i osude za krivična dela korupcije u meri neophodnoj za demokratsko društvo;
 7. potpomoći specijalizaciju lica i organa nadležnih za borbu protiv korupcije i obezbediti im adekvatna sredstva i obuku za obavljanje njihovih zadataka;
 8. obezbediti da finansijsko zakonodavstvo i organi nadležni za implementaciju doprinesu borbi protiv korupcije na efikasan i koordinisan način, naročito da onemoguće odbijanje poreza, po zakonu ili u praksi, za mito i ostale troškove povezane sa krivičnim delom korupcije;
 9. osigurati da prilikom organizacije , funkcionisanja i procesa donošenja odluka od strane državne uprave uzme u obzir potreba za borbom protiv korupcije, naročito obezbjeđujući onoliko transparentnosti koliko je u skladu sa potrebom da se postigne efikasnost;
 10. obezbediti da pravila koja regulišu prava i obaveze državnih službenika uzmu u obzir potrebe borbe protiv korupcije i da predvide adekvatne i efikasne disciplinske mjere; promovisati dalju specifikaciju ponašanja koje se očekuje od državnih službenika na odgovarajući način, kao što je kodeks ponašanja;
 11. osigurati da se odgovarajuća procedura revizije primeni na aktivnosti državne uprave i javnog sektora;
 12. naglasiti ulogu koju procedura revizije može odigrati u prevenciji i otkrivanju korupcije izvan javne uprave;
 13. osigurati da sistem javne odgovornosti uzme u obzir posledice korupcionaškog ponašanja državnih službenika;
 14. usvojiti adekvatnu transparentnu proceduru javnih nabavki koja promoviše poštenu konkurenciju i odvraća korumpirane;
 15. ohrabriti usvajanje, od strane izabranih predstavnika, kodeksa ponašanja i promovisati pravila finansiranja političkih partija i izbornih kampanja koje onemogućavaju korupciju;
 16. obezbediti da mediji imaju slobodu da prime i saopšte informaciju o pitanjima korupcije koja će biti podvrgnuta samo onim ograničenjima neophodnim demokratskom društvu;
 17. osigurati da gradjansko pravo uzme u obzir potrebu borbe protiv korupcije i naročito da obezbijedi efikasne pravne lekove za one na čija je prava i interese uticala korupcije;
 18. ohrabriti istraživanje korupcije;
 19. osigurati da se u svakom aspektu borbe protiv korupcije uzmu u obzir moguće veze sa organizovanim kriminalom i pranjem novca;
 20. razviti u najvećoj mogućoj meri internacionalnu saradnju u svim oblastima borbe protiv korupcije.

 

 

I, U CILJU PROMOVISANJA DINAMIČNOG PROCESA ZA EFIKASNU PREVENCIJU I BORBU PROTIV KORUPCIJE,

KOMITET  MINISTARA

 1. poziva nacionalne vlasti da primijene ove Principe u domaćem zakonodavstvu i praksi;
 2. naređuje Multidisciplinarnoj grupi za korupciju (GMC) da hitno kompletira elaboraciju međunarodnih pravnih instrumenata shodno Programu akcije protiv korupcije;
 3. daje nalog Multidisciplinarnoj grupi za korupciju (GMC) da podnese bez odlaganja nacrt teksta kojim predlaže uspostavljanje adekvatnog i efikasnog mehanizma, pod pokroviteljstvom Saveta Evrope, za praćenje pridržavanja ovih Principa i primjenu međunarodnih pravnih instrumenata koje treba usvojiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>